20 lis 2012

ABSOLUTORIUM I JEGO PRZYKŁAD


ABSOLUTORIUM Oznacza decyzja kolektywu prawodawczego wydającą pozytywną ocenę działalności finansowej i zaufanie dla organu wykonawczego. Absolutorium uchwala się po wysłuchaniu wiadomości z działalności i rozliczenia finansowego. Absolutorium udziela się cyklicznie zgodnie z literą prawa lub z statutem danej organizacji (w praktyce raz na rok). Absolutorium udziela się także przez organ państwowy innemu organowi państwowemu np. przez rząd lub Sejm, jednostkę samorządu terytorialnego np. radę gminy organowi rządowemu. Uchwalenie absolutorium jest wyrazem aprobaty tylko z działalności finansowej co umożliwia odwołanie organu wykonawczego np. z innego powodu. Z punktu widzenia skutków społecznych najważniejsze jest udzielanie rządowi absolutorium przez parlament. Zgodnie z polską konstytucją z dnia 02.04.1997 roku Sejm jest zobligowany do oceny realizacji ustawy budżetowej każdego roku. Kryteriom oceny stanowi podsumowanie  Rządu z wykonania ustawy budżetowej oraz informacja o zadłużeniu państwa, składane w czasie pięciu miesięcy do końca roku budżetowego, przegląd  realizacji budżetu państwa i celów polityki monetarnej, sporządzonej przez NIK i opinia NIK w sprawie absolutorium dla rządu. W terminie trzech miesięcy od złożenia informacji Sejm zobligowany jest zadecydować uwzględniając stanowisko Komisji Finansów Publicznych w trybie uchwały o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium. W konstrukcji nie jest przewidziana sytuacja, w której na skutek nieudzielenia absolutorium nastąpiła dymisja rządu. Z kolei akty prawne dot. samorządu mówią że w momencie nieuzyskania absolutorium przez zarząd (województwa, powiatu i gminy) automatycznie następuje jego odwołanie. (patrz na tym blogu hasła: samorząd, samorząd powiatu oraz samorząd województwa) Źródło:, leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A. Herbut.