7 lis 2014

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA: Został wprowadzony w wyniku reformy z 1998 roku i jest on najwyższym poziomem samorządu terytorialnego. Według ustawy z 5.06 1998 z roku wspólnotę samorządową tworzy społeczeństwo zamieszkałe w danym województwie. Do obowiązków samorządu województwa należy realizacja ,,zadań publicznych” na poziomie województwa, które nie obejmują ustawy ,,organów administracji rządowej” (patrz na blogu hasło administracja publiczna) należą m.in. kwestie edukacji publicznej wraz z szkolnictwem na wyższym poziomie, ,,promocji i ochrony zdrowia”, opieka zdrowotna, kulturalna w tym zabezpieczanie ,,jej dóbr, wsparcie społeczne, unowocześnianie obszarów wiejskich, ,,zagospodarowanie przestrzenne” dbanie o środowisko, zagwarantowanie ,,bezpieczeństwa publicznego” oraz walka z bezrobociem. Samorząd województwa realizuje wymienione ,,zadania” na własną ,,odpowiedzialność” i w interesie własnym. Wypełniając przypisane mu ,,zadania” samorząd województwa nie ma prawa podważać autonomii powiatu i gminy. Zapisy ustawy ,,mówią” także, iż ,,organy samorządu województwa” w stosunku do gminy oraz powiatu nie stanowią jednostki nadzorującej, kontrolnej czy tez agendy odwoławczej w ,,postępowaniu administracyjnym”. Organa samorządu województwa stanowią: marszałek oraz sejmik województwa powoływany przez zarząd województwa składający się z pięciu osób. Wojewódzki organ wykonawczy, urzeczywistnia uchwały sejmiku, zarządza ,,mianem” województwa, sporządza modele budżetu województwa (patrz na tym blogu hasło budżet), opracowuje sposoby ,,rozwoju województwa” a także gwarantuje ich realizacje. Urzędem marszałkowskim kieruje Marszałek województwa, który sprzyja zarządowi w osiąganiu jego celów. Struktura prawna samorządu województwa przewiduje ewentualność ,,bezpośredniego” podejmowania ,,przez jego mieszkańców” decyzji w fundamentalnych dla województwa kwestiach za pośrednictwem referendum (patrz na tym blogu hasło referendum). Istnieje możliwości przeprowadzenia referendum, ,,w każdej” istotnej dla województwa” kwestii, które zainicjuje sejmik województwa albo 1/10 jego mieszkańców. Referendum uznaje się więżące jeśli (tak samo jak w sytuacji powiatów oraz gmin) jego frekwencja przekroczy 30 procent. Źródło: leksykon politologii”., s.525-526. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut.

6 lis 2014

SAMORZĄD POWIATU ZADANIA TRYB WYBIERANIA

SAMORZĄD POWIATU: To zaistniały na skutek ustawy z dnia 05 czerwca 1995 roku znajdujący się pomiędzy samorządem gminy a samorządom województwa organ samorządu terytorialnego. Samorząd powiatu stanowi następstwo przekształcenia ,,podziału terytorialnego kraju z dwuszczeblowego” istniejącego w Polsce na przełomie lat 1975 – 1998 na trójszczeblowy. Tak samo jak w wypadku województwa czy gminy ,,mieszkańcy powiatu” zawiązują (,,tworzą”) z godnie z prawem ,,wspólnotę samorządową” a autonomia powiatu chroniona jest prawem. Powiat realizuje powinności publiczne o kształcie ponadgminnym ale nie wchodząc w obszar działalności gmin. Fundamentalną sferą aktywności powiatu to: dbałość o stań dróg publicznych, ochrona transportu, ochrona środowiska, ,,przeciwdziałanie bezrobociu” a także pomoc społeczna. Powiatową jednostkę samorządową konstytuują ,,tworzą” rada powiatu jako organ ustanawiający oraz kontrolny a także zarząd powiatu, który stanowy organ ,,wykonawczy” a przewodnicy jej starosta. Z uwagi na liczbę mieszkańców rada powiatu liczy od 20 do 60 osób. Radnych wybiera się w wyborach powszechnych, proporcjonalnych i przy ,,zastosowaniu” formuły d'Hondta, która promuje duże partie i komitety wyborcze. Starostę wybiera rada powiatu. Natomiast na wiosek starosty rada powiatu wybiera ,,pozostałych członków zarządu” w składzie od 3 do 5 osób ,,bezwzględną większością ustawowego składu rady” w głosowaniu tajnym. Natomiast w sytuacji gdy w przeciągu trzech miesięcy rada powiatu nie dokona wyboru to zgodnie z prawem zostaje rozwiązana. Z kolei Zarząd może zostać rozwiązany (odwołany) w wyniku ,,nieudzielenia” tzw. absolutorium a także z ,,innych przyczyn”. W tym drugim przypadku, ,,wniosek musi zostać zgłoszony przez 2/5 radnych” wraz z opinią komisji rewizyjnej a także ,,musi zostać poparty przez 3/5/” składu rady jak wynika z ustawy. W wypadku zniesienia (,,odwołania”) zarządu i nie wybrania nowego w czasie ,,trzech miesięcy” następuje rozwiązanie rady. Warto pamiętać, iż w wyborach do samorządu powiatu w 11.10. 1998 roku, które były pierwszymi wyborami na tym szczeblu największą liczbę mandatów zdobyły wtedy AWS i SLD. AWS zdobyła 3130 mandatów natomiast SLD pozyskały 2825 mandatów z kolei komitety lokalne określane jako tzw. ,,Trzecia siła” obecną w samorządzie powiatowym stały się ,,koalicje lokalne” zdobywając razem 2 561 mandatów. Źródło: leksykon politologii”., s.524-525. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut.

3 lis 2014

SAMORZĄD

SAMORZĄD: Jest sposobem zagwarantowania ,,potrzeb” całościowych konkretniej ludności dzięki jej samej albo za pośrednictwem wybranych ,,przez nią” samą ich reprezentantów. Z punku widzenia formalnego (prawnego) samorząd jest wyrazem z cedowania (,,powierzenia”) przez Państwo wypełniania konkretnych czynność z ,,administracji publicznej” (patrz na tym blogu termin administracja publiczna) grupom, których dotykają te zmiany. Tak rozumiany samorząd stanowi uosobienie ,,decentralizacji administracji”. Najpopularniejsza odmiana to samorząd terytorialny. Samorząd przejawia się także w innych formach np. zawodowy w śród, którego wymienia się np. uczniowski, akademicki, pracowniczy lub lekarski. Wszystkie rodzaje samorządów łączy: 1) obecność wyszczególnionej ,,grupy społecznej” zintegrowanej tożsamymi chęciami, ,,więzami” (tzw. ,,społeczność samorządowa”) 2) sposobność wybierania ,,przez nią własnej reprezentacji” zmotywowanej do poczynań ,,w jej imieniu”, 3) sposobność inicjowania przebiegu ,,zaspakajania” konkretnych pragnień (,,potrzeb”) społeczeństwa samorządowego i 4) kontrola jednostek ,,administracji rządowej”. Samorząd to odwrotność (albo dopełnienie) państwa ale oprócz tego jest także rodzajem administracji publicznej, uprawnioną do obciążania zadaniami członków społeczność a także do korygowania ich poczynań. Samorząd można opisać dwoma metodami. ,,Pierwsza utożsamiana jest ze ,,szkołą prawa natury” i kładzie nacisk na ,,pierwotny” rodzaj zależności zaistniałych wskutek relacji społecznych, które są ponad Państwem. Druga metoda pochodzi z tzw. ,,prymitywizmu prawniczego” i przyjęła, iż samorząd to emanacja wyznaczonego ,,przez Państwo podziału zadań” albo niczym nieprzymuszonego zrzeczenia się (przez Państwo) z wybranych praw w sferze ,,administracji publicznej”. Obecnie dominuje metoda ,,prymitywizmu społecznego” pokazująca, że samorząd stanowi ,,instytucję” unormowaną wyniku ,,oddolnych” naporów kształtującego się w w. XX ,,społeczeństwa obywatelskiego”. Z kolei to świadczy o nieprzymuszonej ,,rezygnacji państwa z skupienia władzy w swoich rękach”. Chęć aby samorząd postulował ,,ograniczenie” kompetencji państwa. Stanowił pierwotnie sprzeciw w stosunku do monarchii absolutnej. Z kolei XX w. samorząd przybrał formę niezgody w stosunku do zbiurokratyzowanej władzy (patrz na tym blogu hasło biurokracja). Po II WŚ. przedstawiono w jugosłowiańskiej i francuskiej nauce wiele konceptów samorządu będącego ,,alternatywą” dla ,,etatyzmu” identyfikowanego ustrój polityczny z państwem. Renomę zyskał także jugosłowiański wariant ,,społeczeństwa obywatelskiego” czyli tzw. ,,trzecia droga” biegnąca między zbiurokratyzowanym ustrojem komunistycznym a zachodnioeuropejską demokracją parlamentarną. Jednak starania wdrażania jej w życie nie odniosły zamierzonego celu a związku z tym, zostały zaprzestane po śmierci J. Tito w 1980 roku. W śród wielu koncepcji samorządu kluczową ,,rolę odgrywa” samorząd terytorialny bo istnieje w każdym ustroju demokratycznym. (Kliknij termin demokracja,znaczenie geneza i typologia). Natomiast samorząd nie występuje albo jest fikcją w ustrojach niedemokratycznych. Samorząd jest chroniony prawem międzynarodowym będącym za kreowaniem jak najkorzystniejszych uwarunkowań do jego ,,rozwoju”. Jak przewiduje Europejska Karta Samorządu Terytorialnego po przez samorząd należy rozumieć jurysdykcję (prawo) oraz umiejętność ludności do inspirowania oraz administrowania ,,na ich własną odpowiedzialność, w interesie mieszkańców oraz w granicach prawa” istotnym obszarem życia publicznego. Nabranie coraz większego ,,znaczenia” samorządu po II WŚ. związane jest z postępem ,,regionalizmu”, a także z ideą ,,wycofania się państwa”. Źródło: leksykon politologii”., s.523-524. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut