17 lut 2014

KONFLIKT MIĘDZYNARODOWY


KONFLIKT MIĘDZYNARODOWY: niezgodność ,,interesów państw” skutkująca zbrojnym lub dyplomatycznym nieporozumieniem. Termin ,,konflikt” związany jest z definiowaniem inności ,,oczekiwań”, ,,potrzeb” czy ,,interesów”. Najistotniejszym konfliktem od zakończania II WŚ stała się niezgodność (,,konflikt”) w Zatoce Świń w 1961 r. Konflikt ten charakteryzował się niepowodzeniem amerykańskiej agresji zrealizowaną przez emigrantów kubańskich aby nie dopuścić do zainicjowanej przez uchodźców kubańskich. Źródło: leksykon politologii”., s. 224. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Konfliktem międzynarodowym można także nazwać aneksję (patrz na tym blogu termin aneksja) Krymu przez Rosję, który jest konfliktem lokalnym o znaczeniu globalnym (patrz także na tym blogu hasło KONFLIKT POLITYCZNY )

7 lut 2014

OKRĄGŁY STÓŁ

OKRĄGŁY STÓŁ: nazwa konsensusu politycznego podpisanego między PZPR, jej sprzymierzeńcami, a liderami antyrządowej ,,opozycji”. Negocjacje okrągłego stołu trwały od 06.02. do 05. 1989 r. w Magdalence. Rezultatem, których był kompromis dot. ,,demokratycznego życia politycznego w Polsce” w takich sprawach Jak: gwarancie pluralizmu/wielości związkowej. Nad pertraktacjami pracowały trzy zespoły: do spraw ,,polityki gospodarczej i społecznej” i do kwestii ,,pluralizmu związkowego”, podstawowe ,,znaczenie” według polityki było ponowne nadanie ,,legalności” działaniom NSZZ ,,Solidarność” i zdecydowanie się na wybory z zawiedzioną (,,ograniczoną”) konkurencją wyborczą ,,antykomunistycznej opozycji” z komunistyczną władzą. W rzeczywistości chodziło o ustanowienie uwarunkowań i norm prawnych umożliwiających przekazanie władzy ,,partii komunistycznej” w ręce obozu solidarnościowego bez wybuchu rewolucji. Wskutek ,,obrad okrągłego stołu” nastąpiły przekształcenia w funkcjonowaniu ,,aparatu państwowego” stworzono kolejną izbę parlamentu czyli Senat a także ,,instytucje prezydenta”. Ustalono iż wybory do Senatu odbędą się z zachowaniem pełnej wyborczej konkurencji. Z kolei wybory do Sejmu były wynikiem ,,kontraktu politycznego” charakteryzującego się ,,z góry przewidzianym podziałem mandatów dla ugrupowania rządzącego 65% i opozycji 35%. Pierwsza tura wyborów odbywa się 04.06.1989 r. i umożliwiły skonstruowanie ,,pierwszego w Europie Wschodniej niekomunistycznego” rządu na czele z T. Mazowieckim. Rezultat wyborów był efektem braku społecznego poparcia PZPR a także dla partii sojuszniczych SD i ZSL, które zdobyły ok. 25% poparcia, z kolei ,,Solidarność” zdobyła 75% głosów co pozwoliło zając w parlamencie wszystkie ,,przeznaczone” dla opozycji miejsca i wygrać wybory w pierwszej turze. Z kolei do Senatu zwycięska opozycja na 100 senatorów wprowadziła ich 99. Ustalenia okrągłego stołu nabrały charakteru ,,ewolucyjnego” przeobrażenia politycznego. Założono w nim m.in. uprawomocnienie nowej konstytucji w 1991 r. i przeprowadzenie w pełni wolnych wyborów w 1993 r. Zadaniem prezydenta wybranego przez Zgromadzenie Narodowe na 5 lat było ,,zagwarantowanie” ciągłości władzy. Pierwszym prezydentem zastał pierwszy sekretarz KC W. Jaruzelski. Ustalenia nie zostały jednak zrealizowane z powodu postępującej dekompozycji (podział) dwóch ośrodków politycznych. Z początkiem 1990 r. PZPR rozwiązano fakt ten zintensyfikował przemiany polityczne w wyniku, których W. Jaruzelski w 1990 r. ustąpił z urzędu. Tego samego roku odbywają się ,,powszechne wybory prezydenckie”, których zwycięzcą był L. Wałęsa. Wgrana przywódcy ,,Solidarności” wpłynęło na przyspieszenie ,,rozwiązania sejmu kontraktowego”. Konkurencyjne wybory do obu izb w 1991 r. więc dwa lata przed terminem. Przedterminowe wybory jednak nie wyłoniły zwycięscy. Fakt ten tył jednym z powodów, że konstytucja w terminie nie wejdzie w życie. Agenda okrągłego stołu nabrała wymiaru symbolicznego przeobrażeń społecznych pozbawionych rewolucyjnych cech ukierunkowanych na wdrażanie mechanizmów demokratycznych. Zakulisowe pertraktacje doprowadziły do podpisania oficjalnego paktu, który były jedną z dróg do demokracji (termin: demokracja znajduje się pod tym linkiem http://przeczytajbowarto.blogspot.com/2013/11/demokracja-znaczenie-geneza-i-trypologia.html ). Zaistniałą sytuację literatura przedmiotu określa jako ,,tranzycję poprzez transakcję”, ,,poddanie władzy” czy ,,wynegocjowaną reformacją” Porozumienie pomiędzy ambasadorami ,,reżimu” komunistycznego i przedstawicielami antykomunistycznej ,,opozycji” stanowi umowę zezwalającą określenie ,,nowych” standardów rywalizacji politycznej opartych na obustronnych zapewnieniach o zagwarantowaniu ,,interesów jej uczestników”. Według większości teoretyków ,,porozumienie” stanowi pozytywną część zmian zmierzających do umocnienia demokracji a także tłumieniu konfliktów. Tego rodzaju porozumienie zastosowano również w Portugalii i w Hiszpanii oraz w Korei Południowej. Natomiast w Europie wschodniej przemiany te zaszły na Węgrzech oraz w Polsce. Źródło: leksykon politologii”., s. 342-344. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Obrady okrągło stołu są jedną z najpiękniejszych kart w historii Polski. Ukazuje ona obywatelski rozsądek, społeczny determinizm i wyobraźnię polityczną na drodze ku wolności. Parz na tym blogu także termin: stan wojenny znajdujący się pod linkiem http://przeczytajbowarto.blogspot.com/2013/11/stan-wojenny-13-grudnia-1981-r_9364.html

5 lut 2014

TERROR, ZNACZENIE


TERROR: Z J. łac. oznacza grozę lub strach. Metoda postępowania państwa opisana działalność polityczna polegająca na wykorzystywaniu się przez Państwo szeregiem rodzajów i sposobów posługiwania się przemocą wraz z ,,fizyczną eliminacją przeciwnika” po to by rozprzestrzeniać grozę i strach pośród społeczności, których następstwem jest doprowadzenie do ,,zagubienia”, ,,niepewności” oraz ,,psychozy”. Można z tego wywnioskować że założenia te są niezbędne do osiągania nadrzędnego celu jakim jest trwanie przy władzy wspólnoty posługującej się terrorem.
Terror często kojarzy się z aktem gwałtu i przemocy ,,silnych” a więc monitorujących państwo w stosunku do ,,słabszych obywateli”. Terroryzmem posługują się m.in. ,,państwa totalitarne” realizujące strategię ,,zastraszania, likwidacji oporu oraz zmuszania społeczeństwa do bezwzględnego posłuszeństwa (tak jak w totalitaryzmie i w stalinizmie).
Istnieje także objaśnienie zamienne terroru jako ,,fenomenu politycznego” tj. ,,terroryzm legalny”. Objaśnieniu temu często asystują kolory np. biały oraz czarny w celu osądzenia kształtu ,,sił politycznych” posługujących się terroryzmem. Terroryzm biały oznacza reaktywację rządów partii monarchistycznych, które zmierzają do unieważnienia przeprowadzonych reform i do eliminacji aktywistów tych stronnictw (taki fakt zaistniał w czasie restytucji czyli zwrotu Burbonów we Francji po 1814 roku). Natomiast terroryzm czerwony (czyli rewolucyjny) spostrzegany jest jako specyficzny rodzaj rządów nieograniczonych żadnymi uregulowaniami poza nieuchronnością wdrażania w życie normy ludowładztwa rozumianej jako usankcjonowania realizowanych poczynań (taka praktyka występowała w reżimie stalinowskim). Z kolei terror tzw. brutalny utożsamiany jest z działalnością Hitlera. Kopiowanie tekstów zawartych na blogu w celach edukacyjnych wskazane. Źródło: leksykon politologii”., s. 598-569. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Parz na tym blogu również termin ,,,terroryzm międzynarodowy” i termin ,,terroryzm polityczny”.

TERRORYZM POLITYCZNY

TERRORYZM POLITYCZNY: sposób walki politycznej czyli taktyka i strategia dopuszczająca przemoc (tj. atak z użyciem bomb czy porwania) uznany za skuteczną metodę i narzędzie niezbędne do realizacji celów politycznych oznaczających zmierzanie do eliminacji aktualnego ,,status quo”. Terroryzm obecny jest np. w ugrupowaniach walczących o niepodległość przez odseparowanie jakiegoś obszaru konkretnego państwa. Do takiego właśnie celu zmierza/rżała np. baskijska Ezukadi Ta Askatasuna (ETA) Czarny Wrzesień czyli ekstremiści palestyńscy, Irish Republican Army w Ilandii. Pokrewną naturę miała wojskowe zrzeszenie żydowskie Irgun Zwai Leumi na czele z M. Begina walczące o powstanie w Palestynie żydowskiego Państwa Izael. Wybrane grupy (lewicowe) wykorzystują anarchistyczne hasła szerząc doktrynę ,,rewolucji światowej” lub ,,zburzenia państwa burżuazyjnego” a w zamian postulują zbudowanie nieokreślonego ładu. Doktryną tą posiłkują się takie organizacje jak np. Monterneros w Argentynie Tupamaros w Urugwaju, Rote Armee Fraktion w Niemczech czy Czerwone Brygady we Włoszech. Z uwagi na ,,taktykę działania” czy element rzeczywistości będące celem ataku wyodrębnia się m.in. typologia na postawie ,,kryterium zobiektywizowanej oceny zamierzeń strategicznych”. Po pierwsze ,,terroryzm sprawczy bezpośredni” zachodzi gdy ugrupowanie zmierza do ,,obalenia systemu politycznego” posługując się konkretnymi rezerwami ludzkimi i materialnymi, które umożliwiają realizację tego celu. Takim właśnie działaniem charakteryzował się Front Wyzwolenia Narodowego (FLN) w Algierii w latach 1954 -1962 kiedy to bolszewicy chcieli ,,obalić rząd” tymczasowy w Nikaragui. Po drugie ,,terroryzm sprawczy pośredni” zachodzi gdy organizacja nie chce zdobyć władzy ale usiłuje tylko zmusić do wprowadzenia określonych przekształceń. Na ogół terroryści posługują się urozmaiconymi sposobami działania w stosunku do ,,opinii publicznej” nie zawsze oznaczające przymus (np. posługiwanie się organizacjami działającymi zgodnie w prawem). Przykładem, którego są np. postulaty samookreślenia wspólnot narodowych lub skierowania ustroju politycznego w stronę decyzji ,,bardziej” prawicowych lub ,,bardziej” lewicowych (jak to się dzieje w przypadku ,,organizacji autonomistów” flamandzkich lub baskijskich czy francuskiej OAS i Palestyńskiej OWP.) Po trzecie popieranie reguły ,,propagandy przez czyn”. Terroryści są prawie całkowicie pozbawieni szans na modyfikacje konfiguracji politycznej i związku z tym walczą tylko o specyficzny przesył ,,informacji” lub też o samo przedstawienie przesyłu informacji o egzystencji swoistej grupy zbliżoną doktryną i z pokrewnym tokiem myślowym do, której można wstąpić manifestując swoją aprobatę. Przykładem takiego zachowania są ugrupowania propagujące anarchizm. Źródło: leksykon politologii”., s. 602-603. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Parz na tym blogu również termin ,,terroryzm znaczenie” i ,,terroryzm międzynarodowy.