6 lis 2014

SAMORZĄD POWIATU ZADANIA TRYB WYBIERANIA

SAMORZĄD POWIATU: To zaistniały na skutek ustawy z dnia 05 czerwca 1995 roku znajdujący się pomiędzy samorządem gminy a samorządom województwa organ samorządu terytorialnego. Samorząd powiatu stanowi następstwo przekształcenia ,,podziału terytorialnego kraju z dwuszczeblowego” istniejącego w Polsce na przełomie lat 1975 – 1998 na trójszczeblowy. Tak samo jak w wypadku województwa czy gminy ,,mieszkańcy powiatu” zawiązują (,,tworzą”) z godnie z prawem ,,wspólnotę samorządową” a autonomia powiatu chroniona jest prawem. Powiat realizuje powinności publiczne o kształcie ponadgminnym ale nie wchodząc w obszar działalności gmin. Fundamentalną sferą aktywności powiatu to: dbałość o stań dróg publicznych, ochrona transportu, ochrona środowiska, ,,przeciwdziałanie bezrobociu” a także pomoc społeczna. Powiatową jednostkę samorządową konstytuują ,,tworzą” rada powiatu jako organ ustanawiający oraz kontrolny a także zarząd powiatu, który stanowy organ ,,wykonawczy” a przewodnicy jej starosta. Z uwagi na liczbę mieszkańców rada powiatu liczy od 20 do 60 osób. Radnych wybiera się w wyborach powszechnych, proporcjonalnych i przy ,,zastosowaniu” formuły d'Hondta, która promuje duże partie i komitety wyborcze. Starostę wybiera rada powiatu. Natomiast na wiosek starosty rada powiatu wybiera ,,pozostałych członków zarządu” w składzie od 3 do 5 osób ,,bezwzględną większością ustawowego składu rady” w głosowaniu tajnym. Natomiast w sytuacji gdy w przeciągu trzech miesięcy rada powiatu nie dokona wyboru to zgodnie z prawem zostaje rozwiązana. Z kolei Zarząd może zostać rozwiązany (odwołany) w wyniku ,,nieudzielenia” tzw. absolutorium a także z ,,innych przyczyn”. W tym drugim przypadku, ,,wniosek musi zostać zgłoszony przez 2/5 radnych” wraz z opinią komisji rewizyjnej a także ,,musi zostać poparty przez 3/5/” składu rady jak wynika z ustawy. W wypadku zniesienia (,,odwołania”) zarządu i nie wybrania nowego w czasie ,,trzech miesięcy” następuje rozwiązanie rady. Warto pamiętać, iż w wyborach do samorządu powiatu w 11.10. 1998 roku, które były pierwszymi wyborami na tym szczeblu największą liczbę mandatów zdobyły wtedy AWS i SLD. AWS zdobyła 3130 mandatów natomiast SLD pozyskały 2825 mandatów z kolei komitety lokalne określane jako tzw. ,,Trzecia siła” obecną w samorządzie powiatowym stały się ,,koalicje lokalne” zdobywając razem 2 561 mandatów. Źródło: leksykon politologii”., s.524-525. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut.