7 lis 2014

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA: Został wprowadzony w wyniku reformy z 1998 roku i jest on najwyższym poziomem samorządu terytorialnego. Według ustawy z 5.06 1998 z roku wspólnotę samorządową tworzy społeczeństwo zamieszkałe w danym województwie. Do obowiązków samorządu województwa należy realizacja ,,zadań publicznych” na poziomie województwa, które nie obejmują ustawy ,,organów administracji rządowej” (patrz na blogu hasło administracja publiczna) należą m.in. kwestie edukacji publicznej wraz z szkolnictwem na wyższym poziomie, ,,promocji i ochrony zdrowia”, opieka zdrowotna, kulturalna w tym zabezpieczanie ,,jej dóbr, wsparcie społeczne, unowocześnianie obszarów wiejskich, ,,zagospodarowanie przestrzenne” dbanie o środowisko, zagwarantowanie ,,bezpieczeństwa publicznego” oraz walka z bezrobociem. Samorząd województwa realizuje wymienione ,,zadania” na własną ,,odpowiedzialność” i w interesie własnym. Wypełniając przypisane mu ,,zadania” samorząd województwa nie ma prawa podważać autonomii powiatu i gminy. Zapisy ustawy ,,mówią” także, iż ,,organy samorządu województwa” w stosunku do gminy oraz powiatu nie stanowią jednostki nadzorującej, kontrolnej czy tez agendy odwoławczej w ,,postępowaniu administracyjnym”. Organa samorządu województwa stanowią: marszałek oraz sejmik województwa powoływany przez zarząd województwa składający się z pięciu osób. Wojewódzki organ wykonawczy, urzeczywistnia uchwały sejmiku, zarządza ,,mianem” województwa, sporządza modele budżetu województwa (patrz na tym blogu hasło budżet), opracowuje sposoby ,,rozwoju województwa” a także gwarantuje ich realizacje. Urzędem marszałkowskim kieruje Marszałek województwa, który sprzyja zarządowi w osiąganiu jego celów. Struktura prawna samorządu województwa przewiduje ewentualność ,,bezpośredniego” podejmowania ,,przez jego mieszkańców” decyzji w fundamentalnych dla województwa kwestiach za pośrednictwem referendum (patrz na tym blogu hasło referendum). Istnieje możliwości przeprowadzenia referendum, ,,w każdej” istotnej dla województwa” kwestii, które zainicjuje sejmik województwa albo 1/10 jego mieszkańców. Referendum uznaje się więżące jeśli (tak samo jak w sytuacji powiatów oraz gmin) jego frekwencja przekroczy 30 procent. Źródło: leksykon politologii”., s.525-526. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut.