26 cze 2013

BUDŻET

BUDŻET : planowany z reguły na jeden rok harmonogram dochodów oraz wydatków samorządu lokalnego lub państwa. Stanowi on fundamentalną agendę strukturę ,,finansów publicznych” zawierają normy, agendy ,,gromadzenia” oraz dystrybucji środków finansowych (,,pieniężnych”) przydzielonych do zabezpieczenia zapotrzebowań kolektywnych (środków) dzięki, którym cele publiczne mogą być zrealizowane. Kasa Państwa czyli budżet głosowany (,,uchwalany”) jest za pomocą ustawy co należy do podstawowych (,,uprawnień”) parlamentu. Według konstytucji z 1997 roku ,,ustawa budżetowa musi zostać uchwalona najpóźniej trzy mieszące od dnia złożenia Sejmowi projektu budżetu parlamentowi przez Radę ministrów (czyli przez rząd). Okres ten upływa 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy”. W momencie, w którym ustawa budżetowa przez Sejm nie zostanie uchwalona w określonym czasie czyli ,,cztery mieszące od przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej” w kompetencji Prezydenta leży zarządzenie ,,skrócenie kadencji Sejmu” jest to równoznaczne z ,,przeprowadzeniem” kolejnych ,,przyspieszonych" ,,nowych wyborów”. Warto uzupełnić, iż poprawki do projektu ustawy budżetowej może przegłosować tylko Senat w czasie 20 dni od jego dostarczenia ,,przekazania”. Podkreślić należy, iż inaczej jak to było w ,,Małej Konstytucji” konstytucja z 1997 roku nie daje alternatywę zwrócenia przez głowę Państwa ,,ustawy budżetowej” do Sejmu po to by została ona raz jeszcze znowelizowana. Prezydent ma prawo jedynie skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą stwierdzenia czy ,,ustawa budżetowa” nie jest sprzeczna z ustawą zasadniczą. Trybunał na wydanie orzeczenia w tej kwestii ma okres ośmiu tygodni (,,dwóch miesięcy”) od daty wpłynięcia wniosku. Zapamiętać należy, że budżet nie stanowi tylko narzędzia fiskalnej polityki Państwa, ale jest także aparatem Sejmowego nadzoru nad radą ministrów oraz uosobieniem panującej ,,pozycji” zgromadzenia narodowego w procedurze decyzyjnej dotyczącej zarządzania środkami finansowymi, które przeznacza się na ,,cele publiczne”. W Stanach Zjednoczonych prawo zarządzania przez Kongres budżetem określa się mianem ,,władzy nad sakiewką”. Decydowanie o stopieniu wydatków oraz dochodów, które są składowymi wpływającymi na skałę deficytu budżetowego leży w gestii parlamentu a tym samym stanowi ,,ograniczenie” władzy rady ministrów, która ma prawo przeznaczyć środki finansowe wyłącznie na cele, które zapisane są w ustawie budżetowej. Pełnomocnictwo rady ministrów do kierowania finansowymi aspektami gospodarki jest pod powtarzający się nadzorem parlamentu. Realizacja budżetu analizowana jest przez parlament z uwagi na ścisłe opisane sposoby kontroli. W polskich kontrolach bierze udział Najwyższa Izba Kontroli w skrócie NIK, analizuje działanie Rządu mając na względzie to czy jego wydatki są zasadne z punku widzenia ,,gospodarności”, ,,rzetelności” oraz ,,legalności” NIK następnie przygotowuje ,,opinię”, która jest warunkiem nieudzielaniu bądź udzielenia Rządowi przez Sejm tzw. absolutorium (patrz na tym blogu hasło absolutorium). Sejm postanowienie o ,,udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium ,,podejmuje zwykłą większością głosów. Budżet formułuje (określa) przychody a także wydatki państwa (obejmując tym samym jednostki samorządu terytorialnego) wraz z poniesionymi kosztami. Elementami składowymi dającymi przychód budżetowi są: darowizny na rzecz Skarbu Państwa, pożyczki, obligacje, cła, przepadek mienia, opłaty i podatki. Natomiast do wydatków Państwa należą: dotacje oraz subwencje, finansowanie zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego, inwestycje, spłacanie długu międzynarodowego i wewnętrznego a także pozostałe świadczenia pieniężne o charakterze osobowym. Do dochodów budżetowych zaliczane są również dochody gmin do, których zaliczają się tzw. ,,nadwyżki budżetowe z ubiegłych lat”, darowizny, przychody z samodzielnego opodatkowania się obywateli, wpływy z ,,użytkowania mienia komunalnego” oraz tzw. ,,daniny publiczne w skład, w których wchodzą opłaty i lokalne podatki. Istotnie jest również i to że, gminy popierają cześć ,,podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, który państwo nakłada w wysokości 15%”. Z tego dochodu opłacane są ,,zadania” gminne takie jak: ,,utrzymywanie obiektów użyteczności publicznej”, ochrona środowiska, pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia, transport lokalny a także zagwarantowanie bezpieczeństwa i ładu publicznego. Źródło: leksykon politologii”., s. 60-61. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Zapraszam do napisania komentarza. Kopiowanie tekstów zawartych na blogu w celach edukacyjnych wskazane.