4 lut 2013

ANEKSJA I JEJ PRZYKŁAD


ANEKSJA: czyli sposób pochodny nabywania terytorium w czasie obecnym jest on nie dozwolony przez prawo międzynarodowe. Natomiast dozwolonym rodzajem nabycia terytorium jest cesja oraz plebiscyt. Cesja czyli zbycie przez jedno Państwa fragmentu terytorium drugiemu Państwu. Przykładem tego rodzaju aneksji może być oddanie przez Rosję w 1867 roku Stanom Zjednoczonym Alaski. Natomiast plebiscyt oznacza głosowanie społeczności znajdującego się na danym terytorium w kwestii przynależności do danego państwa. Przykładem plebiscytu było głosowanie, które odbyło się na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku tuz po zakończeniu II WŚ. Konsekwencją aneksji jest przejęcie terytorium, które odbyło się w wyniku agresji (patrz na tym blogu agresja). Podobne wydarzenie miało miejsce w okresie tzw. podbojów kolonialnych. Aneksję stosowano również jako sposób na zakończenie wojny, której przykładem jest aneksja Alzacji i Lotaryngii w roku 1871. Zanim nastąpił wybuch II WŚ aneksji dokonano w Austrii (znaschluss) przez hitlerowskie Niemcy 1939 roku lub np. zabór na terenie Czechosłowacji przeprowadzony w wyniku Układu Monachijskiego z 1938 roku. Przykładem Aneksji, która dotyczyła Polski była inkorporacja a więc stworzenie tzw. Generalnego Gubernatorstwa także przez hitlerowskie Niemcy. Należy pamiętać, że w skutek zapisu w prawie międzynarodowym traktującym o zakazie stosowania sił a głównie zakazu wywoływania wojny agresywnej w międzynarodowych relacjach, zarazem uprawomocniono zakaz agresji (patrz agresja i jej przykład na tym blogu). Trzeba również nadmienić, że artykuł nr. 2 ustęp 4 Karty Narodów Zjednoczonych, który brzmi ,,Wszyscy członkowie powinni powstrzymać się w swoich stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub jej użycia zarówno przeciwko całości terytorialnej lub niezależności politycznej któregokolwiek państwa, jak i w inny sposób niezgodny z celami ONZ” także jest przykładem zakazu aneksji. Pochodny zapis zawarto w Deklaracji zasad prawa międzynarodowego, mówiących o partnerskich relacjach i o kooperacji państw. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Przykładem agresji jest również włączenie przez prezydenta Władymira Putina terytorium Krymu w granice Państwa Rosyjskiego w roku 2014.