5 lut 2013

ANOMIA I JEJ ZNACZENIE

ANOMIA J. grec. a znaczy nie z kolei nomos równoznaczne jest z brakiem prawa, reguł oraz norm. Po pierwsze anomią określa się sytuacje, w której normy społeczne a także instytucje powołane do regulacji i kontroli życia społeczeństwa są słabe Po drugie anomia oznacza przebieg rozpadu aktualnie istniejącego systemu relacji, zasad, konstrukcji społecznych i kultury z reguły istniejących w momentach poważnych kryzysów i konfliktów o charakterze polityczno-społecznych. Grupy a także jednostki ulegają w tedy wpływom z różnych źródeł, z reguły wpływy te są ze sobą sprzeczne czyli podlegają tzw. presjom krzyżującym. Zjawisko to wprowadza zamęt w systemach wartości oraz w systemach władzy, dezorientacje a w tedy następuje pozbawienie zasadności obowiązujących do tej pory kanonów postępowań. Ponadto, niedopuszczanie do siebie sygnałów dopływających z zewnątrz, inicjowanie poczynań zmierzających do destrukcji lub działań o charakterze dewiacyjnym a także odmawianie realizacji wszelkich działań. Niechęć do współpracy i niemożność do pojmowania wykluczających się informacji docierających z zewnątrz. Niechęć ta powoduje, że ludzie zaczynają lekceważyć ogólnie przyjęte kanony społeczne, polityczne, religijne, etyczne, prawne czy normy ideologiczne. Pamiętać należy, im częściej występuje niechęć do przyjmowania bodźców z otoczenia oraz ich analizy tym anomia staje się powszechna. Termin anomia został włączony do zbioru pojęć, którymi posługuje się socjologia przez E. Durkheima. Zdaniem, którego przesłanką determinującą normalne funkcjonowanie człowieka stanowi wsparcie w wymiarze moralnym w grupie a także opieka moralna oraz społeczna kontrola nad tą jednostką. W wypadku gdy wsparcie te nie będzie zapewnione, następuje rozkład. Według autora teorii o zachowaniach dewiacyjnych R. M. Merton anomie należy rozumieć jako ,,załamanie zdarzające się w strukturze kulturowej, występujące zwłaszcza w tedy kiedy istnieje silna rozbieżność pomiędzy normami i celami kulturowymi a społecznie ustrukturowanymi możliwościami i działania członków grupy zgodna z tymi celami”. Natomiast jeśli chodzi obecność anomii w życiu politycznym to jej przykładem jest dezintegracja a także destrukcja sytemu politycznego.  Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut.