13 mar 2013

AUTORYTARYZM I JEGO PRZYKŁADAUTORYTARYZM: doktryna polityczna zwana tez ideologią bazująca na negowaniu myśli liberalnej, systemu parlamentarnego w tym modelu rządów wyłonionych w demokratyczny sposób. Postuluje dążenie do zorganizowania niczym nie zagrożonych elementów jurysdykcji (władzy) o funkcjach wykonawczych podbudowanej osobistością postrzeganego jako autorytet polityczny, manifestuje także całkowitą subordynację (podporządkowanie się) sposobności warunkom stworzonym przez państwo. Ideologia autorytaryzmu cierpię z ruchu konserwatywnego a także z idei elitarystycznej, postrzeganej w sposób chwalebny w stosunku do panowania osób, które posiadają ponadprzeciętne umiejętności. Autorytaryzm neguje również tolerancję, pluralizm a także wolność. Głównym elementem składowym autorytaryzmu stanowi kwestia ,,autorytetu” postrzeganego często pod kontem jurysdykcji sformalizowanej (H. Lasewell, A. Kaplan), której postawą jest służebność oraz estyma dla sprawujących władzę (G. Sarttori) a także umiejętności wyróżniania się z danej wspólnoty (R. Michels, F. Ryszka). Wyżej wspomniana cecha określana jako autorytet jest nadawana agendom władzy a także tym, którzy ją sprawują. Fakt ten spowodował to iż koncepcja autorytaryzmu zaskarbiła sobie życzliwe nastawienie Kościoła wiary ,,rzymsko-katolickiego”, który no początku XX wieku walczył z ideologią liberalną oraz wspomagał systemy promujące autorytaryzm w takich państwach jak Portugalia czy Hiszpania. Autorytaryzm sprzeciwia się wymogowi formalnemu uprawomocnieniu (legitymizacji) jurysdykcji określonej wspólnoty np. w wyborach o uniwersalnym (,,powszechnym”) charakterze. Należy pamiętać iż w systemach o ideologi autorytarnych usankcjonowanie władz państwowych jest naturalnym porządkiem rzeczy i jest skutkiem umiejętności wywierania presji, a także wynikiem indywidualnych predyspozycji osoby określanej mianem przywódcy lub władcy. Myślą przewodnią ideologi autorytarnej głównie stanowi zaprowadzenie ładu wśród społeczeństwa a także zredukowanie potencjału negowania jej przez wszystkie kategorie, na które dzieli się społeczeństwo.