3 sty 2013

AKTYWNOŚĆ POLITYCZNAAKTYWNOŚĆ POLITYCZNA : stanowi zbór przedsięwzięć zmierzających do nakreślania i realizacji celów politycznych, połączonych z funkcjami sprawującymi przez grupę lub jednostkę w zakresie systemu politycznego. Polityczna aktywność sonduje poziom współudziału w procesie decyzyjnym a także bada jaką rolę w polityce odgrywa dany aktor polityczny, którego aktywność może przejawiać się m.in. oryginalnych formach uczestnictwa takich jak np. terroryzm, manifestacje, strajki itp. Aktywność polityczną rozpatrujemy na dwóch płaszczyznach obiektywnym oraz subiektywnym. Płaszczyzna obiektywna jest wyrazem piastowania funkcji podmiotowej w życiu politycznym w sposób niezależny od chęci grupy społecznej lub jednostki. Natomiast aktywność subiektywna stanowi wyraz wyboru świadomego. Właśnie ze względu na tą okoliczność polityczna aktywność podlega stopniowaniu od skali bardzo wysokiej do bardzo niskiej. Wyodrębniamy dwa poziomy aktywności politycznej. Na pierwszym poziomie ma miejsce nieznaczne zainteresowanie grupy lub jednostki polityką, która jest wynikiem np. zaangażowanie się w sferę prywatną. Na drugim poziomie aktywność polityczna sprowadza się tylko do spełnienia podstawowych obowiązków i praw politycznych takich jak np., aktywność wyborcza (czyli uczestnictwo w wyborach). Trzeci poziom aktywności politycznej charakteryzuje się czynnym uczestniczeniem a zarazem członkostwem w organizacjach polityczno-społecznych takich jak np. w grupach interesu lub w partiach. Czwarty poziom aktywności politycznej dotyczy wypełnienia społecznie ról kierowniczych w wyżej wymienionych strukturach. Piąty poziom aktywności politycznej dotyczy profesjonalnego kreowania polityki w wymiarze zawodowym. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut.