26 sty 2013

ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY

ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY: czyli prąd myślowy filozoficzno-doktrynalny, którego geneza została opisana przez P. J. Proudhon i M. Stirner (Kacper Schmichit), Obaj odwoływali się do komunistycznej nierealności W. Goodwina. Koronny kierunek myślowy tego tej idei opierał się o radykalny indywidualizm bazujący na wolności totalnej jednostki; negacji jakiejkolwiek rządów państwowych, organizacji społecznych, norm prawnych, a także o reprezentował skrajny różny stosunek do własności. Należy pamiętać, że anarchizm indywidualistyczny podnosi kwestię sprawiedliwego rozpowszechniania bogactwa, którą nie łączył się z postulatem anulowania każdej własności prywatniej. Reorganizacja społeczeństwa przebiegać miała pod wpływem tzw. ,,rewolucji od dołu” (teoria Proudhon), która przewidywała obyczajową i moralną metamorfozę jednostek. W śród najważniejszych teoretyków anarchizmu był P,J. Proudhon. Teoretyk ten był zdania, że relacje dot. własności, które obecnie istnieją nie są do pogodzenia z prawami zarządczymi czyli z wolnością i sprawiedliwością. Kapitalistyczną własność nazwał kradzieżą. Proudhon twierdził, iż ,,własność jest źródłem wyzysku, rodzi ubóstwo i niesprawiedliwość”. Planował zamienić system kapitalistyczny na system obustronnej pomocy czyli na systemem mutualistyczny charakteryzujący się zastąpieniem praw nieprzymuszonymi umowami wolnych ludzi korzystających z wzajemnych usług. Umowa ta w zamyśle objąć miała każdego obywatela bez wyjątku a także dotyczyć miała ogółu ich relacji i praw. Z założenia miała opierać się o regułę równości, niczym nie ograniczanej decyzji oraz zgody osobistej. Starcze społeczeństwo chciano wyręczyć stowarzyszeniami syndykalnymi czyli niejednolitymi organizacjami kooperującymi za sobą o nieograniczanych układach wytwórczych (np. kupców, przemysłowców, karteli branżowych rolników). Osiągnieciem przeorganizowania kapitalizmu miało być ukształtowanie ustroju sprawiedliwego, którego postawą miało być panowanie nie wielkiej własności prywatnej, pozbawienie obiegu pieniądza a także przebudowa obszaru dzielenia i przepływu dóbr. Ten sam teoretyk zasugerował stworzenie banku wymiany, który pobrałby wszelakie oferowane mu towary, ustalał ich wartość natomiast potem wydawał bony wymiany, które były by niezbędne do zrealizowania zakupu pożądanych towarów. Jeszcze radykalniejsze ekonomiczno-społeczne były pomysły M. Stirnera. Jego zdaniem społeczeństwo i państwo stanową przyczynę, która ogranicza wolność. Jednostka miała być wolna, jej uwaga a także jej poczynania miały koncentrować się tylko na sobie podobnie jak interesy jej winny zabezpieczać ją samą. Wobec powyższego można stwierdzić, że Stinrer postrzegał jednostkę jako byt zupełnie samodzielny i wszechstronny. Myślą przewodnią było powołanie ,,stowarzyszenia egoistów”, w którym można by wymieniać produkty wyrabianych przez tzw. egoistyczne jednostki” posiadające właśnie przyrządy niezbędne do pracy. Jedyną możliwością prowadzącą do wyzwolenia jednostki stanowił własny bunt przeciw społeczeństwu, dotyczący tak poczynań o gwałtownym charakterze, jak i moralnej dezaprobaty. Rewolucję ekonomiczną Stirner rozumiał jako paletę odsłon własnych równouprawnień. Znaczna część popierających Stirnera jednak przemoc zanegowała, podnosząc tym samym pasywną nieugiętość i dostrzegając osiąganie wolności głównie w moralnym odnowieniu się jednostki. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut