10 sty 2013

ALIENACJA


ALIENACJA Z j. łac. alienus znaczy obcy, należący do kogoś innego. W znaczeniu powszechnym alienacja oznacza wyobcowanie z otoczenia, odosobnienie, wylizywanie, utratę świadomości, zanik zdolności odnajdywania się w otoczeniu społecznym i czasami może dotyczyć pozbawienia autoorientacji lub jej osłabienie. Alienacja oznacza również zaburzenia kontroli nad światem zewnętrznym (środowiskiem społecznym), Alienacje rozumiemy także jako nie podporządkowanie się instytucjom, ideom, produktom a więc nie uleganiu czemuś co stanowi wytwór społecznej kooperacji ludzi czyli temu co oni sami stworzyli. Alienacja prowadzi do straty kontroli nad rzeczywistością a także odczłowieczenie oraz wyobcowanie z relacji społecznych. Zdaniem G. W. I. Hegel alienacja i zjawiska jej towarzyszące stanowią jeden z podstawowych katalizatorów rozwoju społecznego. Należy mieć na uwadze także to iż istnieje również tz. Alienacja religijna, której skutki oraz samą genezę analizował Feuerbach. Natomiast K. Marks twierdził, iż fundamentalnym rodzajem alienacji jest alienacja ekonomiczna zintegrowana z niezgodnymi relacjami między kolektywem rządzącym a tymi, którzy są zniewoleni w danych grupach społecznych. Głównym źródłem finansowania współtowarzyszy alienacji stanowi prywatna własność. Z kolei Alienacja polityczna oznacza samodzielne odłączenie się, usamodzielnienie lub rozdrobnienie instytucji politycznych głównie społeczeństwa od państwa a także zespołu elementów nadzoru społecznego.  Należy wspomnieć również o alienacji ideologicznej, którą związana jest alienacja religijna. Alienację ideologiczną należy rozumieć jako jedyny słuszny prąd myślowy tkwiący w umysłach ludzi pochłoniętych fałszywym wyobrażeniem pełnym podświadomych zawartość  powodujących niewłaściwe odbieranie rzeczywistości społeczno-przyrodniczej. Tym, który dostrzegał rozwiązania radykalne, dezalienacje rozumianą jako rewolucyjne anulowanie tzw. własności prywatnej oraz klasowego planowania i zastąpieniu ich bezklasowym społeczeństwem był  G. Simma. Przekonany był, że jeśli jednostka ma ambicje zachowania swojej niezależności to powinna wystrzegać się ,,naporu społeczeństwa, dziedzictwa historycznego, zewnętrznej kultury i techniki życia”. Natomiast Max Weber stwierdził coś przeciwnego a mianowicie, że postęp techniki i nauki spowodował zwiększenie uzależnienie ludzi od rzeczy tego świata oraz ich niemoc. W dobie obecnej panuje powszechne przekonanie, że prawdopodobieństwo ograniczania alienacji jest uwarunkowana m. in. rozwojem obywatelskiego społeczeństwa. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut.